Erfgoednotitie beschikbaar

Erfgoednotitie beschikbaar

De gemeente is de kern van onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. De gemeente die samenkomt om geloof vorm te geven, om te luisteren, te praten, te bidden en te zingen, heeft daarvoor een fysieke plek nodig. Dat is meestal een vermaning. Echter, met de vergrijzing en het teruglopen van het aantal leden en gemeenten, zien we steeds vaker gemeenten worstelen met het bezit van hun gebouw.

Het zal niet mogelijk zijn alle vermaningen in stand te houden. Er wordt al afscheid genomen van dierbare plekken, en dit zal in de toekomst vaker moeten gebeuren. Maar het streven is om gezamenlijk met de zelfstandige gemeenten te zoeken naar de beste keuzes, zowel voor de zelfstandige gemeente zelf, als voor de doopsgezinden in Nederland.

De ADS heeft hiertoe een notitie uitgebracht met adviezen en handvatten voor gemeenten om na te denken over de toekomst, in het bijzonder de toekomst van het gebouw. Deze notitie ‘Toekomst doopsgezinde vermaningen. Een notitie over doopsgezinde gebouwen’ is digitaal aan alle kerkenraden verzonden.

De ADS beveelt alle doopsgezinden die de toekomst van hun vermaning aan het hart gaat, de notitie aan. De notitie is in digitale vorm gratis op te vragen bij het secretariaat van de ADS.