Opleidingen

Opleidingen

Het Doopsgezind Seminarium biedt, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), diverse opleidingen.

Voor de bachelor Theologie van de VU is een specifiek doopsgezind programma ontwikkeld. En bij de master Theologie kunnen studenten verschillende trajecten volgen die inhoudelijk zijn afgestemd op de eisen voor doopsgezinde proponent-predikanten en proponent-voorgangers.

Na het behalen van de mastergraad kan de student proponentsexamen doen. Hiermee wordt de student bekwaam geacht om in een doopsgezinde gemeente alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. De kandidaat-proponent wordt hiertoe door het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium voorgedragen aan de Ledenraadsvergadering die de bevoegdheid verleent om in elke doopsgezinde gemeente werkzaam te zijn.

Voor de bachelor- en de verschillende masteropleidingen is inschrijving nodig bij zowel de VU als bij het Doopsgezind Seminarium. De inschrijving bestaat o.a. uit een assessment en een toelatingsgesprek.

Bachelor Theologie

3 jaar (voltijd) / 6 jaar (deeltijd)
Theologie houdt zich ook bezig met beleid en organisatie, onderwijs en onderzoek. Binnen de opleiding Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam is een programma ontwikkeld waarin specifieke modules worden gegeven op het gebied van doopsgezinde (kerk-)geschiedenis, vredestheologie en -ethiek, en hermeneutiek van de bijbelse literatuur.

Master Theologie

3 jaar (voltijd), 6 jaar (deeltijd)
De driejarige masteropleiding tot doopsgezind predikant is een vervolgopleiding op de bachelor Theologie. Deze opleiding omvat uitgebreide wetenschappelijke vorming, al dan niet met kennis van de bijbelse grondtalen.

Master doopsgezind voorganger

1 jaar (voltijd)
Voor de éénjarige masteropleiding tot doopsgezind voorganger zijn geen klassieke talen vereist. De spreektaal is Nederlands of Engels. Deze opleiding is toegankelijk voor:
– elke WO-bachelor theologiestudent van een Nederlandse of erkende buitenlandse universiteit;
– elke HBO-bachelor theologiestudent van een Nederlandse of erkende buitenlandse hogeschool of vergelijkbare geaccrediteerde opleiding, op voorwaarde dat aan een premaster programma is voldaan.
– elke andere HBO-bachelor, op voorwaarde dat aan een uitgebreider premaster programma is voldaan.

Na aanmelding en het overleggen van de vereiste ingangsdiploma’s wordt door de examencommissie van de faculteit van de VU beoordeeld of de student voldoet aan de ingangseisen, en of er een premaster programma gevolgd dient te worden. Inlichtingen hierover kunnen ingewonnen worden bij de rector van het seminarium, ds. Alex Noord: 023 743 69 65 | alex.noord@ads.nl