IDGP

De personele dienstverlening voor doopsgezinde gemeenten wordt verzorgd door de IDGP, Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten. De IDGP verzorgt onder andere de personeels- en salarisadministratie en ondersteunt gemeenten en hun werkers bij voorkomende personele vraagstukken rondom de werkgever/werknemer-relatie. De ondersteuning is zowel (financieel) administratief en informatief als via HR-begeleiding op maat, in de vorm van bijvoorbeeld casemanagement en verzuim.

Arbeidsvoorwaarden
Voor doopsgezinde geestelijk werkers gelden de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door het Georganiseerd Overleg: het overleg tussen een afvaardiging van gemeenten en predikanten en de adviseurs van de ADS. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling voor Predikanten in dienst van doopsgezinde gemeenten. Wijzigingen van deze regeling, zoals loonsverhogingen, wijzigingen in de pensioenregeling en andere vergoedingsregelingen, worden jaarlijks gepubliceerd in de salarisbrief. Voor de overige kerkelijk werkers adviseert de ADS gemeenten om de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te volgen.

Voor predikanten en pastoraal werkers is er een belangenvereniging, de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikantenvereniging (ANDPV).