A pastoral letter for peace in the Holy Land

A pastoral letter for peace in the Holy Land

Beloved sisters and brothers,

Over the weekend the world was shaken by Hamas’ unprecedented attack on Israeli soil. This crisis quickly escalated with air raids, land battles, random killings, kidnappings and war propaganda. 

No one is more disadvantaged by this escalating situation than the civilians who just wish to live a normal life without fearing for their lives and livelihoods. This peaceful and quiet life is a reality many of us take for granted, but it remains a distant dream for them. 

While the Anabaptist-Mennonite community does not have church presence in Israeli and Palestinian territories, this is a land that pays homage to multiple faiths: Judaism, Christianity and Islam. As followers of the Prince of Peace, as people who do not put trust in earthly rulers, we refuse to take sides with political interests, but mourn with all who suffer.

In a seemingly unending conflict in a place with connection to many people of faith, I want to call the global Anabaptist-Mennonite communion to remember:  

Then Jesus said to him, “Put your sword back into its place, for all who take the
sword will die by the sword.
(Matthew 26:52, NRSVUE)

He shall judge between the nations
    and shall arbitrate for many peoples;
they shall beat their swords into plowshares
    and their spears into pruning hooks;
nation shall not lift up sword against nation;
    neither shall they learn war any more.
(Isaiah 2:4, NRSVUE)

We ask churches and individuals to pray that the violence will end and that conciliation can begin. Pray for the hostages to return safely to their homes and families. Pray for those who mourn to be surrounded by loved ones as they grieve. And pray that peace workers, negotiators and government staff will put people’s lives and human dignity above political or military gains.   

Although this conflict has been going on for decades, let us unite in asking our God to have mercy on Israel and Palestine, and for a just, peaceful and sustainable resolution to this crisis. 

Lord, in your mercy, hear our prayer.
In the name of Jesus, Prince of Peace, amen.

Henk Stenvers,
president of MWC

Vertaling:

Geliefde zusters en broeders,

Afgelopen weekend werd de wereld geschokt door de ongekende aanval van Hamas op Israëlisch grondgebied. Deze crisis escaleerde snel met luchtaanvallen, landgevechten, willekeurige moorden, ontvoeringen en oorlogspropaganda.

Niemand wordt méér benadeeld door deze escalerende situatie dan de burgers die gewoon een normaal leven willen leiden, zonder bang te hoeven zijn voor hun leven en levensonderhoud. Dit vredige en rustige leven is een realiteit die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen, maar voor hen blijft het een verre droom.

Hoewel de dopers-mennonitische gemeenschap geen kerkelijke aanwezigheid heeft in Israëlische en Palestijnse gebieden, is dit een land dat hulde brengt aan meerdere religies: het jodendom, het christendom en de islam. Als volgelingen van de Vredevorst, als mensen die geen vertrouwen stellen in aardse heersers, weigeren wij partij te kiezen voor politieke belangen, maar treuren wij met allen die lijden.

In een ogenschijnlijk eindeloos conflict op een plek waarmee veel gelovige mensen verbonden zijn, wil ik de mondiale wederdopers-mennonitische gemeenschap oproepen het volgende te onthouden:

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard weer op zijn plaats, want iedereen die het zwaard pakt, zal door het zwaard sterven. (Mattheus 26:52, NRSVUE) Hij zal oordelen tussen de volken en zal voor veel volkeren bemiddelen; zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen smeden en hun speren tot snoeimessen; natie zal tegen natie geen zwaard opheffen; noch zullen zij de oorlog meer leren.’ (Jesaja 2:4, NRSVUE).

Wij vragen kerken en individuen om te bidden dat het geweld zal eindigen en dat de verzoening kan beginnen.

Bid dat de gijzelaars veilig naar hun huizen en families mogen terugkeren.

Bid dat degenen die rouwen omringd zullen worden door dierbaren.

En bid dat vredeswerkers, onderhandelaars en overheidspersoneel de levens en menselijke waardigheid van mensen boven politieke of militaire winsten zullen stellen.

Laten we, hoewel dit conflict al tientallen jaren aan de gang is, ons verenigen in de vraag aan onze God om genade voor Israël en Palestina, en om een ​​rechtvaardige, vreedzame en duurzame oplossing voor deze crisis.

Heer, hoor in Uw genade ons gebed.

In de naam van Jezus, Vredevorst,

Amen.