Berichten uit de Raad van Kerken

Berichten uit de Raad van Kerken

Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de nationale en internationale oecumene.

Tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, Duitsland (31 aug.- 8 sept.) kwamen meer dan 4.000 deelnemers bij elkaar. De Assemblee bracht acht statements en andere verklaringen uit waarin bezorgdheid wordt geuit over de belangrijkste uitdagingen in de wereld. Ze zetten aan tot actie vanuit Christus’ liefde. Zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/10/statements-11e-assemblee-zetten-aan-tot-actie-vanuit-de-liefde-van-christus/

Afgelopen juni nam de Raad van Kerken een nieuwe visienota aan over klimaatverandering en duurzaamheid: ‘Naar een duurzame toekomst’. De nota is bedoeld als richtlijn voor kerkelijk beleid voor de komende vijf jaar. Zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/06/visienota-naar-een-duurzame-toekomst/

Op 5 november a.s. wordt de jaarlijkse Vluchtelingenwerkdag gehouden. Een dag vol mooie voorbeelden en inspirerende initiatieven. Nagegaan wordt wat de feitelijke situatie van asielzoekers is en wat er gedaan kan worden om vluchtelingen menswaardig op te vangen. U kunt zich nog aanmelden. Zie https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-oktober-2022

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. In 2023 is er bijzondere aandacht voor het onrecht van ongelijkheid en racisme. De week vindt plaats van 15 t/m 22 januari. Het materiaal is al beschikbaar, zie