assorted-color folder lot

Levend Verleden

Doopsgezinde Historische Kring
De bestudering van het doperdom en aanverwante stromingen alsmede bezinning op de doperse traditie, zulks ten dienste van de kerk- en cultuurhistorie in het algemeen en de doopsgezinde broederschap in het bijzonder.
www.dhkonline.nl | info@dhkonline.nl
Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen
een beter begrip kweken in Polen en Nederland voor de geschiedenis van de veelal van oorsprong Nederlandse doopsgezinden op Pools grondgebied.
www.mennoinpolen.doopsgezind.nl | mennoinpolen@doopsgezind.nl
Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (sdmf)
Het in eigendom verkrijgen van en de instandhouding, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van doopsgezinde kerken en monumenten in Friesland.
www.doopsgezindemonumenten.nl | info@doopsgezindemonumenten.nl
Stichting Internationaal Menno Simons Centrum
Het Menno Simons Centrum wil het veelomvattende gedachtegoed van Menno Simons en zijn navolgers – uit verleden én heden – bewaren, in beeld brengen en toegankelijk maken, onder meer via publicaties, exposities en projecten.
www.mennosimonscentrum.nl | info@mennosimonscentrum.nl
Dopers Europa
Op deze website zijn verleden en heden van de mennonieten in Europa vastgelegd en in kaart gebracht, waaronder de doopsgezinde geschiedenis van de migratiestromen in Europa. Ook worden acht vertrouwde typische doperse thema’s uitgediept, in verhaal en beeld.
www.eumen.net | info@eumen.net
Stichting Fryske Fermanje
Deze stichting heeft ten doel het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988. De stichting heeft voorts ten doel het in stand houden van doopsgezinde vermaningen in de provincie Friesland en hiertoe vermaningen in eigendom verkrijgen.
Secretariaat: Bûtenbuorren 10 | 9013 CC Poppenwier
Stichting Groninger Vermaningen
Deze stichting heeft ten doel het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988. Voorts het in stand houden van vermaningen in de provincies Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en hiertoe doopsgezinde vermaningen in eigendom verkrijgen.
Secretariaat: Scheperweg 32 | 9751 RR Haren | 050-5349959 
Commissie tot de Archieven
In dit digitale tijdperk is het geen sinecure om archieven zodanig te beheren dat gebeurtenissen en vergaderingen voor het nageslacht vindbaar blijven. Wat moet er bewaard worden en vooral hoe? De Commissie tot de Archieven ondersteunt doopsgezinde gemeenten, stichtingen en sociëteiten bij het beschrijven en onderbrengen van hun archiefstukken, opdat ook latere generaties  hun geschiedenis kunnen bestuderen.
Secretaris: Ruth Winsemius-Oosterbaan | winsemius@planet.nl
www.doopsgezinden.nl/organisatie/persoonlijke-dienstverlening/commissie-tot-de-archieven/