Stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs zoekt toezichthouder

Stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs zoekt toezichthouder

Het bestuur van Stichting PC-GVO is op zoek naar een toezichthouder met gedegen juridische en/of financiële kennis.

Context

Stichting PC-GVO (Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs) is in 2009 opgericht en is werkgever voor ca. 200 vakleerkrachten. Zij geven godsdienstig vormingsonderwijs vanuit een protestants-christelijke identiteit op openbare basisscholen en op samenwerkingsscholen in heel Nederland. In het bestuur is een vacature ontstaan voor een bestuurslid met gedegen juridische en/of financiële kennis. Vanwege de representatie van het gehele protestantse veld, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit de vrijzinnige kerk.

De leidingstructuur van PC-GVO kent nu nog de vorm van een directeur met mandaat en een toezichthoudend bestuur. De komende tijd zal het proces worden afgerond waarin de huidige vorm overgaat in die van een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Wat wij zoeken

Voor het intern toezicht wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling dat:

 1. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijskundige, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 2. leden zich verbonden voelen aan de grondslag en doelstelling van de stichting;
 3. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 4. de leden van het toezichthoudend bestuur ten opzichte van elkaar en de directeur-met-mandaat onafhankelijk en kritisch opereren;
 5. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-met-mandaat.

De kandidaat die wordt gezocht, heeft het onderstaande profiel:

 • in relatie tot het vormingsonderwijs:
 1. affiniteit met onderwijs en in het bijzonder met godsdienstig vormingsonderwijs;
 2. onderschrijven en uitdragen van de grondslag en doelstelling van de stichting (zie ook de statuten van de stichting);
 3. betrokkenheid en behorend tot de vrijzinnige kerk;
 4. het vermogen hebben om samenbindend te functioneren binnen de breedte van de protestants – christelijke identiteit;
 5. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als PC-GVO stellen;
 • in relatie tot het toezicht:
 1. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 2. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 3. het vermogen en bereidheid om het toezicht in teamverband uit te oefenen;
 4. het vermogen een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 5. het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 6. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te beoordelen;
 7. voldoende beschikbaarheid;
 8. bereidheid deel te nemen aan scholingsactiviteiten gericht op de uitoefening van de toezichthoudende rol in een onderwijsinstelling.
 • Specifiek:
  gedegen juridische en/of financiële kennis en achtergrond.

Procedure

Het bestuur ziet de vacature, die ontstaat door het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden, graag zo spoedig mogelijk vervuld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit de vrijzinnige kerk.

Hebt u belangstelling en wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Wouter Knoester, directeur (telefoon 06 1112 7943) of dhr. H. Wilbers, voorzitter (telefoon 06 2120 8141). Zij staan u graag te woord.

Wilt u kandidaat zijn? Dan ontvangen wij graag uw brief of mail met een korte motivatie en uw cv. U kunt die sturen naar info@pcgvo.nl.

Leden worden benoemd op voordracht van de zendende instanties, te weten: de kleine synode van de PKN, IKOS, HGJB, vrijzinnige kerk of orthodoxe kerk vertegenwoordigd in het CIO-O. Een voorgenomen benoeming wordt door het bestuur ter advisering voorgelegd aan het CIO-O. Daarna gaat het bestuur over tot een definitieve benoeming. Zie ook de statuten van de stichting.