ISK zoekt voorzitter en vicevoorzitter

ISK zoekt voorzitter en vicevoorzitter

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) is op zoek naar een voorzitter en een vicevoorzitter

ISK is een samenwerkingsverband van acht protestantse kerkgenootschappen met als doel het bevorderen van de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal.

Voor beide functies wordt een persoon gezocht die beschikbaar is voor een onbezoldigde tijdsbesteding van 1 – 4 uur per week, en die zich aangesproken voelt door de bestuurlijke taken en het profiel dat te vinden is via www.kerklied.net/profiel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de ISK, Hetty Brederoo, telefonisch via 06 4346 2636, of per e-mail op secretariaat@kerklied.net. Wilt u direct solliciteren? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV voor 15 juni a.s. naar bovenstaand e-mailadres.

Taken:

 1. Leiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur;
 2. Leiden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur;(beide met ondersteuning van een notulist)
 3. Met name nauwe samenwerking onderhouden met het (dagelijks) bestuur met het doel dat procesbewaking leidt tot soepele realisatie van:
 1. de doelstellingen van ISK
 2. de voortgang van besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur en oog houden op informatie-uitwisseling met overige bestuursleden van ISK;
 3. de coördinatie en mede-uitvoering van bestuurswerkzaamheden, zoals zorgdragen dat tijdig een algemeen jaarverslag wordt vastgesteld;
 4. een meerjarenplanning van activiteiten en publicaties wordt opgesteld en bijgesteld;
 5. voortgang van werkzaamheden in commissies en werkgroepen van ISK en samenwerkingspartijen;
 6. het bestuurlijk tijdig bespreken van initiatieven en zorgdragen dat deze tot besluitvorming leiden;
 7. netwerk-activiteiten in het veld van het kerklied, daartoe inspireren en waarnemen, mogelijk door samenwerking met andere partijen, bijdragen aan de doelstellingen van ISK;
 8. formele en informele vertegenwoordiging van ISK binnen de lidkerken en daarbuiten, en daartoe contacten onderhouden met de besturen van de lidkerken van ISK en met de directies van de zakelijke en thematische samenwerkingspartijen, zoals Liedboek BV of bijv. Stichting Nieuwe Kerkmuziek;
 9. overlegmomenten (bijv. jaarlijks) in het bestuur, teneinde te beoordelen of:
  de doelstellingen van ISK nog aansluiten op de doelstellingen en opdrachten van de lidkerken
  – de bestuurlijke vorm, taken en taakverdeling nog ondersteunend zijn voor de realisatie van de doelen en nog overeenkomen met de wettelijke vereisten voor een stichting als ISK, en met de verantwoordelijkheden onder andere op het gebied van auteursrechten.                                                                                                                             

Het bestuur is voornemens in overleg met de toekomstige voorzitter en vicevoorzitter een voor beiden doelmatige taakverdeling te laten ontstaan.

Profielschets van een voorzitter

Een persoon die het karakter en de levenshouding heeft van:

 • een daadkrachtige netwerker die in openheid gericht is tot besluitvorming en het knopen doorhakken, en die de organisatie, die voortkomt uit een ander tijdvak, meer en snel kan en wil laten aansluiten op het heden;
 • gericht zijn op samenwerking, binnen en buiten ISK;
 • een stimulator van initiatieven, deze opvangt en wil verrijken en delen;
 • iemand die gericht is op talenten van anderen, binnen en buiten ISK;
 • iemand die plezier heeft in bestuurlijke processen, inclusief het aspect van het menselijk functioneren daarbinnen;
 • affiniteit heeft met:
 • kerkmuziek
 • kerkgenootschappen
 • uitgeverij-activiteiten (in multi-mediale zin)
 • auteursrechten
 • publiciteit en public relations