assorted books in shallow focus photography

Master

3 jaar (voltijd), 6 jaar (deeltijd)
De driejarige Masteropleiding tot doopsgezind predikant is een vervolgopleiding op de bachelor Theologie. Deze opleiding omvat een uitgebreide wetenschappelijke vorming, al dan niet met kennis van de Bijbelse grondtalen.

De student zal na het behalen van deze Mastergraad door het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium worden voorgedragen aan de Broederschapsvergadering, die haar/hem de bevoegdheid verleent om als predikantproponent in iedere doopsgezinde gemeente werkzaam te zijn. Daarenboven zal door de Broederschap in voorkomende gevallen, waarin theologische wetenschappelijke kennis gewenst is, op hen een beroep worden gedaan.

Master doopsgezind voorganger

1 jaar (voltijd)
Voor de éénjarige Masteropleiding tot doopsgezind voorganger zijn geen klassieke talen vereist. De spreektaal is Nederlands of Engels.

De opleiding is toegankelijk voor:
– elke WO-bachelor theologie van een Nederlandse of erkende buitenlandse universiteit geeft direct toegang tot deze opleiding tot doopsgezind Voorganger.
– elke HBO-bachelor theologie van een Nederlandse of erkende buitenlandse hogeschool of vergelijkbare geaccrediteerde opleiding geeft toegang op voorwaarde dat aan een premasterprogramma is voldaan.
– elke andere HBO-bachelor heeft toegang op voorwaarde dat aan een uitgebreider premaster programma is voldaan.

Na aanmelding en het overleggen van de vereiste ingangsdiploma’s wordt door de Examencommissie van de Faculteit van de VU beoordeeld of de student voldoet aan de ingangseisen en of er een premasterprogramma gevolgd dient te worden. 
Inlichtingen hierover bij de rector van het seminarium, ds. Alex Noord: 023 743 69 65 | alex.noord@ads.nl